Logo
Logo

50 mln zł dotacji dla działkowców z ROD. Jak i kiedy złożyć wniosek? Kto otrzyma dofinansowanie?

Od 30 maja stowarzyszenia ogrodowe, w tym rodzinne ogrody działkowe mogą składać wnioski o pozyskanie grantów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektów proekologicznych i innych inwestycji na terenie ROD. Na wsparcie ogrodów przeznaczono z Funduszy Europejskich kwotę niemal 50 mln zł.

Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie, w jakiej wysokości i na jakich warunkach. Gdzie złożyć wniosek, jak to zrobić? Dowiedz się więcej i pobierz niezbędne dokumenty!

Spis treści
Dotacje unijne dla ogrodów działkowych 2022 Jak i kiedy można składać wnioski? Kto na tym skorzysta? Na co i dla kogo przeznaczone będzie 50 mln? Na co działkowcy mogą przeznaczyć dofinansowanie? Przydatne linki, wnioski i dokumenty

Dotacje unijne dla ogrodów działkowych 2022

10 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę, która pozwoli skorzystać rodzinnym ogrodom działkowym ze środków europejskich w ramach konkursu grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) będą mogły ubiegać się o wsparcie sięgające od 10 tys. zł do 100 tys. zł. ROD, na których znajduje się więcej niż 400 działek mogą starać się o wyższą dotację, ale jej kwota nie może przekraczać 150 tys. zł. Łącznie na ten cel przeznaczonych jest 47 mln złotych, a wnioski o granty powinny dotyczyć działań, które przyczynią się do zwiększanie powierzchni zieleni, wsparcia bioróżnorodności oraz ograniczenia zanieczyszczenia w miastach, a także wpłyną korzystnie na komfort życia społeczności lokalnych. Dowiedz się więcej

Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące zwierzęta. Od 10 do 100 tysięcy złotych dofinansowania dostaną stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogrody działkowe na działania zwiększające powierzchnię zieleni. Grant na jeden ROD może wynieść od 10 do 100 tysięcy złotych. Z programu wsparcia ma szansę skorzystać nawet 4 mln działkowców!

Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymają wsparcie unijne fot. mbroms - Depositphotos
Fot. mbroms / Depositphotos
Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj. przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska, zwiększenie wartości usług ekosystemów.
Specjalne nawozy mineralne w postaci kryształków. Dla pięknego, zdrowego i bujnego ogrodu
Przeczytaj także
Specjalne nawozy mineralne w postaci kryształków. Dla pięknego, zdrowego i bujnego ogrodu
19 maja 2022 r. w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyła się konferencja szkoleniowa kierowana do przedstawicieli stowarzyszeń ogrodowych. Uczestnicy uzyskali kompletną wiedzę na temat konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

 

Jak i kiedy można składać wnioski?

Nad realizacją operacji będzie czuwać ARiMR. Nabór wniosków ma być otwarty, podzielony na rundy miesięczne, do wyczerpania środków. Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Kolejne rundy naboru wniosków będą podzielone na etapy miesięczne, trwające od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.Wnioski o granty ROD mogą składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W trakcie przygotowania konkursu Polski Związek Działkowców od kilku miesięcy prowadził rozmowy z ARiMR w celu wypracowania założeń do projektu, który ma umożliwić wykorzystanie środków z funduszy unijnych na inwestycje w ogrodach.

Każdy ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem, a wnioskodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego! Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, a ponadto nie może trwać dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na zadania. Wnioski o przyznanie grantu należy składać do Oddziałów Regionalnych ARiMR. Dotacje są przeznaczone na realizację inwestycji na terenie części wspólnych ROD, a nie na indywidualnych działkach.

Wnioski oraz inne dokumenty i niezbędne informacje można znaleźć na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych---nabor-wnioskow-o-przyznanie-grantow

Kto na tym skorzysta? Na co i dla kogo przeznaczone będzie 50 mln?

Konkurs „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszony przez ARiMR ma za zdanie przede wszystkim wyłonić projekty, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach.

50 mln zł wsparcia otrzymają rodzinne ogrody działkowe; środki mają zostać przeznaczone m.in. na zwiększenie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas, zanieczyszczenie powietrza – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Katalog projektów (wyszczególniony w regulaminie konkursu) możliwych do zrealizowania podzielono na dwie grupy – podstawowy zakres - inwestycje proekologiczne (do 50% kosztów projektu), inwestycje w zakresie elementów dodatkowych, w tym infrastruktury dla udostępnienia zieleni (maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowanych projektu). Reszta to tzw. koszty pośrednie projektów i przygotowania dokumentacji technicznej (łącznie 20%).

Efektem realizacji projektów powinno być przede wszystkim powiększenie powierzchni zieleni, wsparcie bioróżnorodności (np. owadów pożytecznych, drobnych ssaków, ptaków) ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, ale także poprawa stanu lub budowa tzw. małej infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej, ogrodzeń, nawierzchni dróg, domów działkowca.

Zarządy ROD będą wspierane przez Okręgowe Zarządy PZD w trakcie wypełniania wniosków o pozyskanie grantów, a także mogą uczestniczyć internetowych szkoleniach dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzonych przez ARiMR – więcej informacji znajdziesz na: https://www.gov.pl/web/arimr/cykl-e-szkolen-dla-stowarzyszen-ogrodowych

Unia Europejska i Rząd Polski przeznaczą 50 mln zł dotacji na rozwój ROD fot. Judithdz - Depositphotos
Fot. Judithdz - Depositphotos
Unia Europejska i Rząd Polski przeznaczą 50 mln zł dotacji na rozwój ROD. Działkowcy otrzymają wsparcie na zwiększanie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące zwierzęta. Przyznane pieniądze będą pochodzić z unijnego z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury ROD.
Ogród bez chorób, szkodników i bez chemii? Naturalnie! Oto kompleksowa ochrona w sprayu
Przeczytaj także
Ogród bez chorób, szkodników i bez chemii? Naturalnie! Oto kompleksowa ochrona w sprayu

Na co działkowcy mogą przeznaczyć dofinansowanie?

Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących rodzajów inwestycji:

 • tworzenie i odnowienie zieleni (drzewa, krzewy, klomby, żywopłoty, murawy), w tym na terenie zrekultywowanym lub oczyszczonym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych;
 • pozyskanie i nasadzenie roślinności wieloletniej spośród gatunków odstraszających komary i kleszcze;
 • powiększenie ogrodu działkowego w oparciu o sąsiadujące tereny niezagospodarowane lub porzucone, o ile istnieje wymagana dla ROD dokumentacja i decyzje administracyjne;
 • zakładanie zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni, łącznie (w uzasadnionych przypadkach) z konstrukcją nowej więźby dachowej;
 • tworzenie i odnowienie tzw. zielonych ścian, w szczególności izolujących od hałasu oraz zazieleniania ścian istniejących budowli, pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego oraz nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym;
 • leczenie i umacnianie na terenie ogrodów działkowych i w bezpośrednim ich sąsiedztwie starych drzew – w ramach ochrony ekosystemu glebowego, siedlisk fauny i mikroorganizmów, a także ratowania dziedzictwa przyrodniczego w postaci okazów cennych, pomników przyrody lub potencjalnych pomników przyrody;
 • budowa, remont lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD;
 • uaktywnienie biologiczne terenu poprzez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń powierzchni gruntu lub zastąpienie ich przepuszczalnymi;
 • działania zmierzające do usunięcia niepożądanych gatunków roślin – obcych, inwazyjnych, lub niebezpiecznych dla zdrowia/życia;
 • wdrażanie standardów ochrony drzew opracowanych w ramach projektu pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”;
 • zazielenianie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni, w tym dachów, ścian, płotów i gruntu;
 • sporządzanie planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne;
 • zapewnienie naturalnego nawożenia, np. poprzez budowę/zakup kompostownika, urządzenia do rozdrabniania gałęzi, miejsca składowania kompostu i ściółki (zrębki, torf, trociny i in.) wykorzystywanych na terenie ogólnym ROD;
 • budowa, instalacja, remont lub modernizacja instalacji służących regulacji zaburzonych stosunków wodnych wpływających negatywnie na istniejącą zieloną infrastrukturę ROD;
 • budowa lub renowacja zbiorników wodnych o podłożu naturalnym, zasilanych wodami gruntowymi lub ukierunkowanym spływem wód opadowych;
 • budowa lub renowacja instalacji ograniczającej spływ powierzchniowy wód opadowych lub pozwalającej na retencję nadmiaru wód gruntowych wysokiego poziomu, w tym zbiorniki sztuczne naziemne i podziemne;
 • zabezpieczenia wody opadowej do nawadniania, w tym sieci zbierające i rozprowadzające wodę opadową i systemy nawadniania (rozsączającego, zraszającego, kropelkowego), budowa ogrodów deszczowych;
 • zabezpieczenie zieleni przed osunięciem gruntu;
 • utworzenie lub odtworzenie remizy dla ptaków i owadów (skupiska roślin nektaro i owocodajnych, np. tarnina, czereśnia ptasia, dereń, czeremcha, świdośliwa, głóg);
 • utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin);
 • utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających (np. hotel dla owadów);
 • zakładanie i modernizacja pasiek na wydzielonych terenach ogrodowych, instalacja barci;
 • karmiki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków);
 • urządzenie oczka wodnego lub oazy wodno-błotnej na bazie podsiąkowych wód gruntowych z myślą o zieleni oraz faunie tego typu ekosystemu (wodnego, wodnobłotnego bagiennego), w tym z uwzględnieniem zwierząt ograniczających liczność komarów (larwa oraz imago);
 • tworzenie miejsc schronienia i odpoczynku, w tym miejsc zimowania występujących na obszarze oraz w sąsiedztwie ROD zwierząt pożądanych lub rzadkich (np. jeże, nietoperze);
 • działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne przyczyniające się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury;
 • zagospodarowanie, w tym rekultywacja terenów ROD dotychczas nieużytkowanych;
 • budowa i modernizacja sieci sanitarno - kanalizacyjnych na terenach ogólnych ROD;
 • budowa tężni w ogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. ławki, śmietniki - „mini uzdrowisko”;
 • usuwanie składowisk odpadów na terenie ROD z odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania;
 • wymiana pokryć dachowych eternitowych zawierających azbest - domy działkowca, świetlice, budynki administracyjne, wiaty, budynki gospodarcze; przy czym koszt budowy nowego dachu jest kwalifikowalny w ramach pkt. I w przypadku, jeśli zostanie pokryty zielenią;
 • budowa i modernizacja zbiorników na nieczystości ciekłe na terenach ogólnych ROD;
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • modernizacja i utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych na terenie ROD w stanie sprawności technicznej;
 • punkty pierwszej pomocy: apteczka, rękawiczki jednorazowe, maseczki do sztucznego oddychania (chusty twarzowe), defibrylator;
 • budowa małej biogazowni;
 • zmiana przyciągających komary czarnych powierzchni zewnętrznych ścian infrastruktury ogrodowej, ławek i innych obiektów na powierzchnie w barwach jasnych;
 • zakładanie placów zabaw dla dzieci;
 • wyposażanie terenów ogólnych w siłownie plenerowe;
 • modernizacja budynków służących na siedziby dla zarządów ROD do 35 m2, w tym ocieplanie tych obiektów;
 • remont Domów Działkowca, świetlic, budynków administracyjnych z uwzględnieniem termomodernizacji, celem ich wykorzystywania przez społeczność lokalną - celem edukacji proekologicznej, warsztaty dla dzieci i młodzieży, miejsca spotkań społeczności lokalnej, miejsca szkoleń dla instruktorów ogrodowych;
 • budowa wiat na imprezy plenerowe;
 • modernizacja i budowa hydroforni;
 • modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem;
 • modernizacja studni głębinowych;
 • modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej;
 • wymiana odbiorników energii elektrycznej na energooszczędne na terenach ogólnych;
 • modernizacja instalacji grzewczych i źródeł ciepła na ekologiczne z małą emisja spalin;
 • budowa parkingów dla rowerów jako alternatywy dla samochodów;
 • budowa wewnętrznych dróg i parkingów dla działkowców z utwardzoną powierzchnią;
 • przystosowanie infrastruktury ogólnoogrodowej celem tworzenia ROD „otwartych”- ciągi komunikacyjne, pojemniki na odpady, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, ławki, ławkostoły, siłownie plenerowe, monitoring, plenerowe gry edukacyjne (np. szachy);
 • organizowanie ogólnodostępnych wykładów, szkoleń i pokazów na terenie ROD;
 • budowa pilotażowej sieci stacji pomiarowych w zakresie pomiarów meteorologicznych (temperatura, opady atmosferyczne), ale również stanu i jakości powietrza, zwłaszcza w dużych miastach oraz miastach ze złym stanem powierza;
 • udział w różnych wydarzeniach na terenie miast, gmin - targi wystawy, konkursy, festyny;
 • budowa i modernizacja ogrodzeń ROD chroniących przed dziką zwierzyną czworonożną;
 • budowa i modernizacja toalet publicznych;
 • budowa i modernizacja monitoringu terenu ogólnego ROD;
 • rekultywacja i remediacja terenu z nawiezieniem gleby i odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania;
 • budowa, remont lub modernizacja ścieżek, budowa biologicznie czynnych ciągów ruchu i parkingów, to jest gruntowych lub umocnionych materiałami przepuszczalnymi (np. płyty typu jumbo, siatki, kratki).

 

Przydatne linki, wnioski i dokumenty

 1. Regulamin​ Konkursu >>> POBIERZ
 2. Wniosek o przyznanie grantu >>> POBIERZ
 3. Kryteria przyznawania grantu >>> POBIERZ
 4. Karta oceny formalnej >>> POBIERZ
 5. Karta oceny merytorycznej >>> POBIERZ
 6. Umowa o powierzenie grantu >>> POBIERZ
 7. Zapotrzebowanie >>> POBIERZ
 8. Budżet projektu >>> POBIERZ
 9. Podręcznik wnioskodawcy >>> POBIERZ
 10. Więcej dokumentów >>> SPRAWDŹ

 

Tekst: Radosław Pisarczyk, zdjęcia tytułowe: panama7, PantherMediaSeller / Depositphotos

Chcesz wiedzieć więcej o działkach: budowie altany, uprawie roślin, itd. oraz o prawach i obowiązkach członka PZD? Sprawdź wszystkie artykuły o ROD!
Autor
50 mln zł dotacji dla działkowców z ROD. Jak i kiedy złożyć wniosek? Kto otrzyma dofinansowanie?
50 mln zł dotacji dla działkowców z ROD. Jak i kiedy złożyć wniosek? Kto otrzyma dofinansowanie?
Porady ekspertów

Eksperci czołowych firm ogrodniczych oraz specjaliści w różnych dziedzinach ogrodnictwa, budowy i urządzania domu, pielęgnacji ogrodu i roślin doniczkowych, dzielą się z Wami swoim doświadczeniem.

Tagi
Powiązane tematy
Zwiń Pokaż więcej (23)